Bell Schedules

Regular Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
First Block 8:00 AM 9:25 AM 85 min
Second Block 9:30 AM 10:53 AM 83 min
Enrichment 11:00 AM 11:20 AM 20 min
Third Block 11:30 AM 1:25 PM 115 min
Fourth Block 1:30 PM 2:50 PM 80 min
Regular Schedule Friday
Description / Period Start Time End Time Length
First Block 8:00 AM 9:24 AM 84 min
Second Block 9:24 AM 10:50 AM 86 min
Enrichment 10:55 AM 11:20 AM 25 min
Third Block 11:25 AM 1:13 PM 108 min
Fourth Block 1:18 PM 2:35 PM 77 min
1 hour delay
Description / Period Start Time End Time Length
First Block 9:00 AM 10:09 AM 69 min
Second Block 10:14 AM 11:23 AM 69 min
Third Block 11:28 AM 1:22 PM 114 min
Fourth Block 1:27 PM 2:50 PM 83 min
1 Hour Delay Friday
Description / Period Start Time End Time Length
First Block 9:00 AM 10:08 AM 68 min
Second Block 10:13 AM 11:20 AM 67 min
Third Block 11:25 AM 1:13 PM 108 min
Fourth Block 1:18 PM 2:35 PM 77 min
2 Hour Delay
Description / Period Start Time End Time Length
First Block 10:00 AM 10:39 AM 39 min
Second Block 10:44 AM 11:23 AM 39 min
Third Block 11:28 AM 1:22 PM 114 min
Fourth Block 1:27 PM 2:50 PM 83 min
2 Hour Delay Friday
Description / Period Start Time End Time Length
First Block 10:00 AM 10:38 AM 38 min
Second Block 10:43 AM 11:20 AM 37 min
Third Block 11:25 AM 1:13 PM 108 min
Fourth Block 1:18 PM 2:35 PM 77 min